Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Grupa LOTOS ju? po raz trzeci szuka?a idealnego kandydata na ambasadora LOTOSU. Projekt ambasadorski zainaugurowano w roku akademickim (2014/2015). Ka?dego kolejnego Ambasadora LOTOSU wspiera w jego dzia?aniach Dzia? Rekrutacji i Rozwoju. Projekt polega wspó?pracy ze srodowiskiem akademickim za po?rednictwem naszego przedstawiciela na uczelni. Dzi?ki takiej formule firma mo?e skutecznie odpowiada? na konkretne potrzeby studentów (np. organizuj?c wi?cej warsztatów czy spotkań).


Iza Wolak – Ambasadorka LOTOSU w roku akademickim 2017/2018

Na prze?omie pa?dziernika i listopada zosta?a przeprowadzona rekrutacja na ambasadora LOTOSU w?ród studentów Politechniki Gdańskiej.

Szukali?my osoby, która b?dzie reprezentowa?a nasz? firm? w?ród studentów w roku akademickim 2017/2018 i zach?ca?a innych studentów do zapoznania si? z nasz? ofert? praktyk, sta?y oraz pracy. Ambasador aktywnie wspiera nas w dzia?aniach skierowanych do m?odych ludzi, którzy dopiero rozpoczynaj? karier? zawodow?, ma tak?e realny wp?yw na kreowanie kampanii promocyjnych i realizacj? w?asnych pomys?ów – powiedzia?a Agata Osmólska, Specjalista ds. rekrutacji.

Zadaniem w konkursie na ambasadora LOTOSU by?o przygotowanie filmiku, w którym kandydat wciela si? w rol? dziennikarza LOTOSU i przeprowadza wywiady ze studentami zadaj?c im pytanie: „Na jakim stanowisku móg?by? pracowa? w Grupie LOTOS, po ukończeniu Twojego kierunku studiów?". Kolejnym krokiem by?a selekcja, a na końcu rozmowa rekrutacyjna zorganizowana w lo?y LOTOSU na stadionie. – Wybór ambasadora nie by? ?atwy, poniewa? otrzymali?my du?o ciekawych zg?oszeń. Studenci bardzo kreatywnie podeszli do zadania i uda?o im si? zaanga?owa? wiele kolegów i kole?anek – mówi Agata Osmólska.

Finalnie na ambasadora LOTOSU zosta?a wybrana Izabela Wolak, studentka Chemii Budowlanej na PG. Izabela powiedzia?a nam, co j? zmotywowa?o do aplikowania na ambasadora i jakie ma plany zwi?zane z t? funkcj?.

Jestem studentk? Wydzia?u Chemicznego PG, która chce nie tylko zdobywa? wiedz?, ale równie? dzia?a? aktywnie w ?rodowisku akademickim. Jestem osob? kreatywn?, ambitn? oraz szczerze zaanga?owan? w powierzone mi obowi?zki. Zosta?am ambasadork? LOTOSU, wi?c wykorzystam moj? wiedz?, umiej?tno?ci oraz pozytywn? energi? do realizacji pomys?ów zwi?zanych z promocj? firmy w?ród studentów.

Jak oceniasz rekrutacj? do Programu Ambasadorskiego? Jakie masz wra?enia po pierwszym kontakcie z firm??

– Rekrutacja by?a niesamowita. Zaskoczy?o mnie, ?e na rozmowie rekrutacyjnej mo?e panowa? taka mi?a i ciep?a atmosfera. Atmosfer? tworz? ludzie, wi?c s?dz?, ?e ca?y team odpowiedzialny za rekrutacj? zas?uguje na medal. S? to wspania?e i otwarte osoby, które spowodowa?y, ?e jestem zachwycona pierwszym kontaktem z firm?.

Czy masz wst?pny plan dzia?ań?

– Tak, chcia?abym, aby inni studenci mojej uczelni poznali mo?liwo?ci oraz wyzwania, jakie niesie praca w tak znanej firmie. Zorganizuj? eventy oraz konkursy promocyjne, które przedstawi? LOTOS jako firm? marzeń. B?d? aktywnie udziela? si? w mediach spo?eczno?ciowych, aby pokaza?, ?e ju? studenci mog? kreowa? swoj? karier? zawodow?. To tylko kilka pomys?ów, ale w g?owie mam ich mnóstwo.

 

Dzia?ania naszego Ambasadora mozesz ?ledzi? na facebookowym profilu Wystartuj z LOTOSEM
Natomiast je?li chcesz sie z nim skontaktowa? bezpo?rednio to napisz wiadomo?? na adres e-mail ambasador@grupalotos.pl

购彩大厅 六安市| 昆明市| 奈曼旗| 阿城市| 宝应县| 昔阳县| 岳普湖县| 彭水| 兴山县| 锡林浩特市| 迁西县| 惠东县| 调兵山市| 太白县| 崇礼县| 富阳市| 柳河县| 利津县| 罗甸县| 米脂县| 黔西| 措美县| 山丹县| 北辰区| 弥勒县| 罗甸县| 凤阳县| 克山县| 深泽县| 花垣县| 如皋市| 西宁市| 如皋市| 汶上县| 客服| 和平县| 江川县| 河西区| 莫力| 古交市| 乌鲁木齐市|